top of page

Rutiner

Vi har endel rutiner som skal bidra til at du som lærling får en best mulig læretid. Det vil alltid være endel spørsmål, spesielt i starten. Får du ikke svar på det du lurer på her, er det bare å kontakte oss. Rutinebeskrivelsene har du også i lærlingpermen.

Adresseforandring

Ved adresseforandring/nytt telefonnr må du huske å melde fra til :

 • Arbeidssted (faglig leder/instruktør, personal - og lønnsavdelingen)

 • OKOS (Opplæringskontoret for offentlig sektor i Telemark )
  Leirvollen 21 A, 3736 SKIEN
  post@okostelemark.no

Fravær

 • Lærlingene er som andre ansatte pliktig til å melde fra til arbeidsstedet så snart som mulig ved sykdom/fravær.

 • Lærlingene leverer sykemelding/fyller ut egenmelding som andre ansatte.

 • HUSK ! Lærlingene kan ikke bruke egenmelding de to første månedene. Dette er likt for alle nyansatte.

 • Lærlingene er omfattet av personalreglementet, herunder også permisjonsreglementet.

 • Ved sykefravær/permisjon utover 14 dager skal OKOS ha beskjed. Da kan det være snakk om å melde avbrudd på læretid, evt. forlengelse.

 • OKOS skal også kontaktes ved mye korttidsfravær

Kurs / Møter

Lærlinger:

 • Innkalling betyr at lærlingen har frammøteplikt.

 • Invitasjon betyr at frammøte er frivillig og at dette må avtales med arbeidsplassen.

 • Vi anbefaler at lærlingene får være med på kurs som de andre ansatte får.

Intern opplæringsplan

Skifte av arbeidssted - rullering gjelder for helsefag, barn- og ungdom, og kontor i noen tilfeller.

 • Faglig leder/lærlingkoordinator i kommunen har ansvar for å lage en tilfredsstillende rulleringsplan.

 • Det er ikke alltid "neste" arbeidssted husker at det kommer ny lærling. Husk derfor at evt faglig leder, leder eller lærling ringer neste arbeidssted senest en uke før bytte for å avtale oppmøtetidspunkt o.l.

Veiledning og kompetansebok

Anbefalt tid til veiledning/kompetansebok:

 • Underveisveiledning: Vi anbefaler at det settes av en time pr.uke.

 • Formell vurdering: Lærlingen har krav på en vurdering med skriftlig referat hvert halvår.

 • Tid til kompetansebok/planlegging: Lærlingen skal ha noe tid i arbeidstiden til å jobbe med kompetanseboka/planlegging av oppgaver. Dette vil variere fra fag til fag og må tilpasses daglig drift.

 • Målet med kompetanseboka er at faglig leder/instruktør sammen med lærlingen skal ha god oversikt og kunne dokumentere lærlingens utvikling, og hva hun/han faktisk har vært gjennom i løpet av læretiden.

Vurderingssamtaler

Hvorfor vurdering?

Formålet med vurdering er å sikre en nasjonal standard i opplæringen, slik at vi får et godt opplæringstilbud for alle.

 Vurderingen vil ha ulike formål, bl.a:

 • å informere lærlingen i arbeidet fram mot kompetansemåla, om hvor langt lærlingen er kommet i utvikling mot en sluttkompetanse

 • å veilede, motivere og utvikle lærlingen

 

Hvordan skal vurdering skje ?

 • Alle lærlinger har krav på en samtale med faglig leder og/eller instruktør om faglig og personlig utvikling minst hvert halvår.

 • Denne samtalen skal være planlagt, det vil si at lærlingen skal vite i god tid at denne samtalen skal finne sted slik at han/hun kan forberede seg.

 • Lærling og instruktør/faglig leder fyller ut hvert sitt vurderingsskjema i Kompetanseboka, og har selve samtalen etter at skjemaene er fylt ut.
   

Instruktør/faglig leder skriver et kort referat fra vurderingssamtalen i kommentarfeltet nederst i skjema.

Fagprøve

 • Lærlingene kan avvikle fagprøve tidligst 3 mnd. før og senest innen læretidens slutt.

 • OKOS melder lærlingen opp til fagprøve.

 • Prøvenemnda kontakter lærling og arbeidssted for å avtale tidspunkt for prøve, ca 2-3 uker før gjennomføring.

 • Lærling kan søke om inntil to lesedager før fagprøven, se permisjonsreglementet på arbeidsstedet.

 • Ved stryk på førstegangsprøve har lærlingen krav på at det arrangeres 2.gangsprøve. Lærlingen kan meldes opp umiddelbart etter evt. stryk.

 • Lærlingens arbeidssted plikter å legge til rette, slik at prøven kan avvikles så ukomplisert som mulig. Lærlingen må få tilgang til en rolig plass under den skriftlige delen. Det må også sjekkes at nødvendig utstyr er tilgjengelig når den praktiske delen av fagprøven skal gjennomføres. Det skal være en kontaktperson på arbeidsstedet når fagprøven avvikles.

bottom of page